Kidde, Harald Uddrag fra Jærnet

I 1924 udkom den første bog om Kidde, Jens Marinus Jensens Harald Kidde. Bidrag til hans Biografi. Bogen er i alt overvejende grad biografisk, og de litterære karakteristikker er meget knappe. Dette gælder i særdeleshed omtalen af Jærnet, der især synes at imponere som en rent fysisk præstation: »Et Menneske, som frivilligt paatager sig et Arbejde, hvis første Fjerdedels Fuldendelse tager seks Aars utrætteligt Arbejde, fortjener alene af den Grund Respekt.« 371 Derimod bliver der fremsat nogle bemærkninger af tolkningsmæssig interesse i en artikel om Harald Kiddes digtning af P. Engelbret Pedersen i tidsskriftet Dansk Udsyn 1926. Engelbret Pedersen opholder sig især ved romanens mangel på samfundsmæssig udviklingstro. Jærnet er en bog om »Arbejdets Forbandelse«:
Hvad Kidde vilde føre sit Kæmpeværk, »Jærnet«, frem til, véd jeg ikke, men jeg tør ikke tro paa, at den enkeltes Opofring i ydre Forstand skulde blive til Slægtens Velsignelse. Der er nemlig ikke noget virkeligt Fremskridt. Kampen mellem det gamle og det ny er ikke en Frigørelsens Kamp, men tvinges frem, fordi Eksistensen staar paa Spil.