Jacobsen, J. P. Dagbogsoptegnelser

Dagbogsoptegnelser

Dele af optegnelserne har været optrykt i Digte og Udkast (1886, 2. udv. udg. 1900), udg. af Edv. Brandes og Vilh. Møller. Morten Borup supplerer i SV III med materiale fra Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Borups udgave udgør her tekstforlægget.

9

Idræt: gerning. - Edda: den ældre Edda er en samling af oldnordiske gude- og heltedigte; den yngre Edda er bl.a. en fremstilling af den nord. gudelære af Snorri Sturluson (ca. 1200). - Kjære Ven: uvist om en bestemt modtager er tilsigtet.

10

de Svage i Aanden: Matth. 5,3. - synes (...) være: den rom. digter Publilius Syrus (o. 50 f.Kr.) har i Sententiae formen: »Det betyder intet, hvad du synes at være, men hvad du er«. Siden brugt i forsk. former; den preuss. konge Frederik 2. (1740-1786) havde valgsproget »Esse non videri«, lat. »Være, ikke synes«.

11

Man skylder (...): »Sit Fædreneland skylder man alt, hvad man kan udrette«: indskrift på den da. sprogforsker Rasmus Rasks (1787-1832) gravsten på Assistens Kirkegård; skal være anført af ham i hans afslag på en tilbudt stilling som bibliotekar i Edinburgh. - Un ballo in maschera: i foråret 1867 gav et ital. operaselskab forestillinger på Casino, bl.a. d. 21.5. Verdis opera Maskeballet (1859). - Signora Benati (Bennati): sang pagen Oscars parti. - Signor Padilla: sang Renatos parti. - Examen Artium: JPJs studentereksamen. - Zwanzig Jahre (...): ty. »Tyve år og endnu intet gjort for udødeligheden«; fra Friedrich Schillers (1759-1805) drama Don Carlos (1787, da. 1830), 2. akt, 2. scene.

12

polygamiskt: med flere partnere. - Nur durch Leiden (...): ty. kun gennem lidelse bliver mennesket til menneske. Ej lokaliseret. - H. Heine: Heinrich H. (1797-1856), ty. forfatter med rødder i romantikken. - »Intet sundt Menneske (...): ej identificeret. - Per Gynt: den no. digter Henrik 262 Ibsens (1828-1906) drama Peer Gynt (1867). - Krojsos: Kroisos, Lydiens sidste Konge (1864), anonymt udg. drama af Alfred Flinch (1840-1910). -den lille Ritornelle: fra Emil Aarestrups (1800-1856) Digte (1838).

13

Kjøbenhavn ved Dag: stykke med undertitlen »komisk Livsbillede i 6 Tableauer med Sange, Kor og Dands« af Daniel Hansen, direktør for Vesterbros Teater. - Østergade og Vestergade: komedie (1828) af Thomas Overskou (1798-1873). - bruge det Pund (...): Luk. 19, 11-27.

14

Tøj: vås. - det er dejligt (...) Land: JPJs digt »I Drømmenes Land« fra Hervert Sperring (se s. 35). - Phantastiske Fortællinger af Edgar Poe: den amer, digter E. Allan Poes (1809-1849) fortællinger oversat af Robert Watt (1867). - o husker du Moder (...): JPJs digt »Til min Moder« fra Hervert Sperring (se s. 27).

15

Fru Michelsen (...): Fru Michelsen er JPJs barndomsveninde Annas mor, Emma hendes anden datter; M.N. Nielsen: JPJs »botaniske« ven fra Refs ved Thisted; Olaf Møller: ej identificeret; måske den da. forfatter Olaf J.I. Møller (f 1850). - Emanuel Fraenckel (læge, 1849-1918): også en ven; Chr. Gamborg: JPJs ven og skolekammerat fra Thisted - Fru Christensen (...) Fru David (...) Vixen: ej identificeret. - Ellen: ungdomsdigt af JPJ (se s. 59). - Körner, Theodor K. (1791-1813): ty. frihedshelt og digter, omkommet i slaget ved Gadebusch. - Don Carlos (...): se n.ts. 11. - Skiddenstræde: ældre navn på den nuværende Krystalgade. - Cokes: koks.

16

Paul Kierkegaard (1842-1915): cand.theol.; Søren k.s nevø. - Sigurd Sanger: en planlagt romancecyklus (se ndf., note til Hervert Sperring; jf. også digtet »Farvel!«, se s. 50). - I. Takanen (1849-1885): fi. billedhugger, arbejdede i Kbh. fra 1867, boede i pensionat sammen med JPJ; jf. Tilskueren 1911 s. 227. - Diatomophyceae (...) Phycocromophyceae (...) Confervae: hhv. kiselalger, blågrønalger og grønalger med encellede tråde.

17

R. Nielsen: Rasmus N. (1809-1884), da. professor, hos hvem JPJ 1868 tog filosofikum. - Substantialitet: filosofisk betegnelse for noget konstant eller varigt. - Rudolph Schmidt (1836-1899): da. forfatter; tilknyttet Rasmus Nielsens filosofiske skole. - Manuducteur: giver privat undervisning i eksamenspensum for studerende. - Michael Gjørup (1830-1915): da. forfatter. - Frederik G.: if Fr. Nielsen måske tegneren Fr. Gamborg. - Salep: stivelsesholdigt stof, anvendes som stoppende middel. - Specie(r): speciemønt = 2 rigsdaler i tiden 1813-1873.

18

Musikeren Vinding: måske den da. pianist H.A. Winding (1835-1899). -Principal(en): indehaver. - Slukefter: dengang vinhus med lettere sangunderholdning; åbnet 1844. - Villiam: JPJs yngre bror. - Erik: if. Borup antagelig kursuskammeraten, forfatteren Erik Skram (1847-1923). -Schleiden: Matthias Jakob S., Grundzüge der w. [dvs. wissenschaftlichen] Botanik (1842-1843). - Uhland(s): Ludwig U. (1787-1862), ty. digter; hans Gedichte udkom 1815. - Poul Møllers Aphorismer: den da. digter Poul Martin M.s (1794-1838) »Strøtanker«, nedskrevet 1819-1838. - Philosophiens Historie: formentlig overs. (1856) efter Geschichte der Philosophie in Umriss (1847) af den ty. teolog og historiker A. Schwegler (1819-1857). 263 - Heines Briefe: måske Briefe von Heinrich Heine I-II (1861). - Olaf den Helliges Saga: fra Heimskringla, Snorri Sturlusons (se n.t.s. 9) værk om de no. konger. - Immermanns Münchhausen: den ty. forfatter Karl L. Immermanns (1796-1840) roman Münchhausen (1838-1839). - Didrik af Berns Saga: en samling fortællinger i vestnord. prosa om den ty. sagnhelt D.a.B., dvs. østgoterkongen Theodorik (475-526). På da. findes versionen Dværgekongen Lavrin (se Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede. Bd. 1-14. DSL 1915-1936. Bd. VI, 1925. S. LXIV). -Juliet and Romeo: Shakespeares skuespil Romeo and Juliet (ca. 1595). - Heibergs Critikker: Johan Ludvig H. (1791-1860): da. forfatter og kritiker. - Feuilleton »fra Bornholm«: udkast hertil er bevaret i JPJs efterladte papirer. - Ymers Hjerneskal: if nord. mytologi dannedes himlen af urjætten Ymers hjerneskal.

19

Thorvaldsen, Bertel (1770-1844): da. billedhugger.

21

Bjørnson, Marie Stuart i Skotland: den no. forfatter Bjørnstjerne Bjørnsons (1832-1910) drama fra 1863.

22

Cain. Abel: 1. Mos. 4, 1-16.

23

engelsk Salt: afføringsmiddel. - Pantheismen: den opfattelse, at Gud er ét med naturen. - par preference: foretrukne. - Hertz(es) »Dramatiske Arbejder«: formentlig Dramatiske Værker I-XVIII (1854-1873) af den da. forfatter Henrik H. (1797/8-1870). - risstærke: et ris er 500 ark trykpapir. -Sirius: himlens klareste stjerne (i Den store Hund); har haft kultisk betydning siden de gamle ægyptere. - Old: tidsalder. - Hades(livet): dødsriget i gr. mytologi.

24

Jomfru Martha (...) det ene Fornødne: Luk. 10, 38-42. - Uden vi blive som Børn: Luk. 18, 17. - Niels Lyhne: JPJs roman udkom 1880. Notatet kan ikke dateres; se evt. SV III, 302. - Selvmessiaseringen: at gøre sig selv til Messias. - Johannes Døberen: Mark. 1, 2-3 og Johs. 1, 23. - Jesuiterne: munkeorden stiftet 1534 af spanieren Ignatius Loyola som et led i kampen mod reformationen, bl.a. dens (og renæssancens) hævdelse af individualismen.