Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Hele Udviklingen syntes saaledes at tendere henimod Øernes gradvise Fordanskning, sprogligt som kulturelt. Færøerne kunde synes paa Vej til at dele Shetlands og Orknøernes Skæbne og ligesom disse Lande paa Grund af for stærk fremmed Indflydelse miste deres originale Præg. Men Berøringen med dansk Kultur kom i sidste Instans ikke til at virke fordanskende, men tværtimod nationalt vækkende. Det er den danske Kulturs store Fortrin, at den — i hvert Fald i det 19. Aarhundrede — ikke har været aldansk, selvforgudende, men nordisk orienteret, alsidig, nationalt set frisindet. Det var netop blandt de Mænd, der var under den største Indflydelse af dansk Aand, først og fremmest V. U. Hammershaimb, det færøske Skriftssprogs Skaber, Svend Grundtvigs og Ingemanns nære Ven, Mænd, der aldeles ikke kunde være dansk Sprog og dansk Kultur fjendtlige, at den nationale, færøske Bevægelse rekruteredes. Dansk kulturel Indflydelse kan man for en stor Del takke for, at disse Færinger fik Øjnene op for deres egne hjemlige, nationale Værdier.