Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

„At man paa Færøerne har Sympati for Norge er den naturligste Ting af Verden, Færingerne staar jo paa en Maade Nordmændene meget nærmere end os. Det var ganske ejendommeligt for dem, der i gamle Dage boede paa Færøerne, at gøre en Rejse til Norge og at gøre en Rejse til Danmark. Den Modtagelse, man fik i Norge, var af en ganske anden hjertelig Art end den, man fik i Danmark. Kom man til Norge og fortalte, at man var Sorenskriver paa Færøerne, sagde de: Nej, hvor morsomt, maa vi nu høre. Og Nordmændene vidste Besked om alle mulige Ting, ganske naturligt, fordi Livsforholdene ligner deres egne i saa høj Grad; de har fælles Oprindelse ... (etc.). Naar en Færing rejser til Norge, føler han sig hjemme dér. Naar man derimod kom til Danmark og fortalte, at man var Sorenskriver, sagde Folk: Vil De stave det. Man vidste ikke, hvad det var for noget, og undertiden fik man Breve hernede fra, hvorpaa der stod Sogneskriver — — ja, Landfogeden har faaet Brev fra Statistisk Bureau, hvorpaap der stod Ladefoged o. s. v. Man var i det hele taget hernede paa en mærkelig Maade ret ukendt med færøske Forhold, og man fik en Fornemmelse af, at man tænkte: Det véd jeg ikke, og det bryder jeg mig heller ikke om at vide, og det var tit kedeligt. Man kan derfor godt forstaa, at Sympatien mellem Færøerne og Norge er meget stor.