Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Middelalderen varede paa Færøerne indtil 1856, det Aar, da den kongelige Monopolhandel ophævedes. Den Udvikling, som det øvrige Evropa har gennemgaaet i de sidste 400 Aar, har Færingerne maattet gennemløbe paa 80 Aar. Ikke blot i Ernæringen, men inden for alle Livets Forhold, træffer man Side om Side rent middelalderlige og rent moderne Typer. Paa en sælsom Maade ser man den moderne Udvikling i voldsom Forkortning. Hvor man endnu i Gaar maatte bære Tørvene hjem paa Ryggen over ensomme Fjeldvidder, behøver man i Dag kun at aabne for det elektriske Komfur — Fossen kan faa alle Bygdens Gryder til at koge! Desværre skal der blot en langt bredere Ryg til for at bære et eventyrligt Fremskridt end for at bære en Byrde Tørv. Det er den store Vanskelighed.