Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

For Øjeblikket er Færøerne hærget af en meget alvorlig Eksportkrise, og Fattigdommen er derved i Aar kommet til at staa i et særlig grelt Lys. Men den egentlige Misère er af meget ældre Dato, ja den er grundlagt i Tider, der tilsyneladende har været gode. Havde det færøske Samfund ikke været saa primitivt og saa slet organiseret, er der Grund til at tro, at Modstandskraften i disse sorte Dage vilde have været større. Staten har i meget stor Udstrækning maattet hjælpe de færøske Redere, og Betydningen af Øernes Forbindelse med Danmark er dermed blevet understreget paa en meget virkningsfuld Maade. Men med større Selvstændighed inden for Statens Rammer vilde Færingerne sikkert paa egen Haand have kunnet bidrage mere til Krisens Bekæmpelse.