Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Det tilkommer ikke mig, som ikke er Sprogmand, at vurdere hans videnskabelige Indsats. Alle nordiske Filologer vil kunne vidne om hans Betydning. Jeg vil blot over for en større Offentlighed pege 154 paa denne Mand, der af et nordisk Sprog, som ansaas for uddødt, formaaede at finde over 10,000 Ord, og som paaviste, at den alt overvejende Del af Shetlands Stednavne, anslaaet til i alt ca. 50,000, var gode nordiske Ord, som, naar de befriedes for deres lavskotske eller engelske Dragt, blev En lige saa inderlig fortrolige som Stednavnene i Vestnorge, paa Færøerne og i Island.