Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Først Aaret 1936 har bragt den Afslutning paa hans shetlandske Gerning, som han selv ønskede. Den direkte Anledning til denne Artikels Fremkomst er en Bog, som i Efteraaret udkom i London, nemlig Jakob Jakobsen: The Place-Names of Shetland (i København hos Prior). Det er den engelske Oversættelse af „Stednavnene", der hermed foreligger som selvstændig Bog. Men dette er kun Slutstenen i en Række af Publikationer. Forud er det store Arbejde gaaet med Fuldførelsen af den etymologiske Ordbog, først paa Dansk og saa paa Engelsk. Den danske Udgave afsluttedes 1921 og var da forsynet med en udførlig Indledning, som med stort 156 Besvær var blevet udarbejdet paa Grundlag af Dr. Jakobsens omfattende efterladte Optegnelser. Den engelske Udgave fulgte i 2 Bind 1928—32, forsynet med en yderligere udvidet Indledning.