Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Hermed vil jeg selvfølgelig ikke paastaa, at danske Pengesedler ogsaa bør have færøsk Tekst, eller at Danske i Danmark i mindste Maade skal besværes med Færøsk. En Ligestilling i den Forstand kan der ikke være Tale om — Færingerne udgør mindre end 1 pCt. af Rigets samlede Indbyggertal. Men paa Færøerne, hvor praktisk talt hele Befolkningen er færøsk, og kun taler Færøsk indbyrdes, bør det færøske Sprog ikke indtage en officielt mindreværdig Stilling, og navnlig maa der, i Rigets velforstaaede Interesse sørges for, at 159 Statsmagten ikke kommer til at staa som en Modstander af Befolkningens Modersmaal. Det er simpelt hen det værste, der kan ske.