Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Striden om Undervisningssproget var saaledes i Begyndelsen en indre færøsk Strid, og Ansvaret for Opretholdelsen af den upædagogiske og i manges Øjne odiøse § 7 paahvilede i første Række Sambandspartiet, der stivsindet og fanatisk modsatte sig enhver Ændring. Men i 1928 mistede Sambandspartiet for første Gang sin politiske Overvægt. Med et Vælgerflertal bag sig kunde nu Selvstyrepartiet i Forening med det nydannede Socialdemokrati indstille til 161 Regeringen, at § 7 blev ændret, og mange Færinger haabede nu, at der endelig vilde ske noget i den gamle bitre Strid om Undervisningssproget.