Jacobsen, J. P. Samlede Værker I Udg. paa Grundlag af Digterens efterladte Papirer af Morten Borup

PLAN FOR UDGAVEN

I Aarene 1912 og 1921 erhvervede Det kgl. Bibliotek to store Samlinger J. P. Jacobsen-Papirer, der indeholdt Udkast og Trykmanuskripter til hans Værker, en Del hidtil uudgivne Digte, forskellige litterære Forsøg fra Jacobsens Barndom og første Ungdom samt Breve til og fra Digteren.

Biblioteket henledte Selskabets Opmærksomhed paa disse Samlinger, idet man mente, de burde komme en ny J. P. Jacobsen-Udgave til Gode. Efter at Selskabets Bestyrelse . havde gjort sig bekendt med Papirerne, var vi fuldstændig klar over, at de vilde give dels en bedre Tekst end den, der er blevet fæstnet i 2-Binds-Udgaven af Jacobsens samlede Skrifter, dels værdifulde Kundskaber om Forarbejderne til og Forudsætningerne for Jacobsens Produktion, og endelig øge denne med et ikke helt ringe Antal Digte af poetisk og litterærhistorisk Værdi. Man besluttede derfor at prøve at tilvejebringe en paa det nye Materiale baseret tidssvarende Udgave af Jacobsens Værker, og ved Forstaaelse fra Forlagets Side af Opgavens Betydning lykkedes det at virkeliggøre Planen. Materialet

VIII

er yderligere blevet forøget ved, at Sekretær i Udenrigsministeriet Birger Dons-Møller, har stillet sin Faders, Vilh. Møllers meget værdifulde Jacobsen-Samlinger til Disposition for Udgaven, hvorfor vi beder ham modtage Selskabets Tak.

De Principper, der følges ved Udgivelsen, er følgende:

1) Tekster, der er udgivet af Digteren selv, meddeles efter Førsteudgaven; kun aabenbare Trykfejl rettes, og Rettelserne opføres i det tekstkritiske Tillæg. Foreligger der senere Udgaver fra Digterens Levetid, meddeles verbale Ændringer i Variantapparatet, medens der intet Hensyn tages til Forandringer i Ortografi og Interpunktion. Hvor der er bevaret Udkast eller Renskrifter til de trykte Tekster, meddeles i Haandskriftbeskrivelsen de væsentligste Afvigelser fra den endelige Tekst.

2) Tekster, der ikke er udgivet i Digterens Levetid, vil saa vidt muligt blive meddelt efter Manuskript. Hvor der findes Ændringer og Rettelser i dette, vil den sidste Form blive trykt I Teksten, medens Afvigelser herfra i Førsteformerne opføres i Haandskriftbeskrivelsen.

Udgaven vil bringe alt, hvad Jacobsen selv har udgivet med Undtagelse af hans strengt faglige botaniske Afhandlinger og Darwin-Oversættelserne, og alt, hvad der i hans ikke trykte Prosastykker og Digte maatte være af poetisk eller litterærhistorisk Værdi.

IX

Skrifterne vil fremkomme i fire Bind. 1. Bind indeholder "Marie Grubbe", 2. Bind skal bringe "Niels Lyhne", 3. Bind Noveller og populær-videnskabelige Afhandlinger, 4. Bind Digte og Udkast. Til Udgaven vil blive knyttet en Karakteristik af Jacobsen som Forfatter og af hans Stilling i dansk Litteratur samt en bibliografisk Fortegnelse over hans Skrifter.

Udgivelsen besørges af cand. mag. Morten Borup under Medvirkning af Magister Georg Christensen; Bibliografien vil blive udarbejdet af Forfatteren Georg Nygaard,

Desuden har Dr. phil. Edvard Brandes vist Selskabet den Venlighed at love at gennemse Udgaven i Korrektur.

København, den 1. Maj 1924.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.