Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

LØJTNANT.

Men det er sandt! jeg skulde beskrive Terrainet. Imellem os og Russerne laa en Flod, som var en 4-5 Alen bred, men jeg havde øvet mine Soldater i at springe, og byder dem derfor at følge 31 mig. Vi styrter frem - jeg i Spidsen - jeg springer - men paa samme Tid springer den russiske Officer fra den modsatte Side, - vi støder sammen midt i Aaen og styrter begge i Vandet. Mine Soldater, som er i Farten, springer ogsaa, men støder ligeledes sammen med de russiske Soldater, og saaledes Geled for Geled, indtil begge Kompagnier, baade mit og det russiske, laa i Floden oven paa deres Officerer.