Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Naa, men den Snak fik ført mig paa Afveje. Jeg maa til at fortælle om mig selv igen. Jeg indsaa, at mit Stipendium paa hundrede Rigsdaler ikke vilde forslaa ret meget i Paris. Derfor var jeg noget ængstelig den første Maaned, 75 da jeg efter at have gjort mit Regnskab op blev klar over, at jeg var ude i uovervindelige økonomiske Vanskeligheder. Jeg opdagede, at alt var dyrt her undtagen Lærdom, som var det eneste, der kunde faas for næsten ingen Penge. Lærde Folk fra hele Frankrig stimier nemlig til Paris, saa Universitetet dér lider under sin vældige Størrelse. Der er Hærskarer af Litteraturforskere, Sprogmænd og Jurister, som for en billig Penge underviser de unge og gaar under Betegnelsen Lektorer, paa fransk répétiteurs. Een af disse Lektorer, som jeg kendte godt, gav mig en medynkvækkende Beskrivelse af disse parisiske Lærdmænds ulykkelige Situation. Han var en ganske kyndig Mediciner og mestrede baade civil og kanonisk Ret, saa han viste ved sit Eksempel, at det ikke altid er sandt hvad man siger: