Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Da vi var ankommet til Genua, haabede jeg hurtigt at kunne slaa Sygdommen ned ved Hjælp af Medicin. Men dér blev den tværtimod saa meget værre, at jeg blev nødt til at holde Sengen. Snart gik den vedholdende Feber over til Fjerdedagsfeber. Genueserne sagde, at den vilde vare hele Vinteren igennem. Naar man faar Feber om Sommeren, gaar den nemlig over til Fjerdedagsfeber om Efteraaret og plager uafbrudt Patienten hele Vinteren. At Febersygdomme i Italien artede sig paa samme Maade i gamle Dage, fremgaar af Juvenals Ord:
Hver Feberpatient, naar Som'ren er omme,
haaber paa Fjerdedagsfeberens Komme.