Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

og var godt fornærmet paa Skæbnen, fordi den ikke vilde tage Livet af de Professorer hvis Sejlivethed var mig til saa stor Skade. I denne Tid skrev jeg endnu et lille Værk paa Dansk om Folkeret. Det hed Introduktion til Naturog Folkeretten efter Grotius' og Pufendorfs Metode. Disse havde sammen med Christian Thomasius hele Tiden været mine Forbilleder. I Stedet for romerretslige Lov- og Domssamlinger anføres danske og norske Love og Forordninger; og de historiske Eksempler man plejer at belyse Moralfilosofien med tages lige saa meget fra Nordens Historie som fra Roms og Grækenlands. Dette Værk faldt imidlertid ikke i Publikums Smag, selv om det dels var klart og dels var nyttigt, især for Folk her i Landet, som har mere Brug for Naturretten end for noget andet. De danske Love er nemlig saa kortfattede at hvis ikke Dommeren er godt inde i Naturretten, kommer han ofte i Knibe, eller rettere han kan ikke undgaa at tage fejl. Det er lige omvendt i Tyskland og de andre Lande hvor Romerretten hersker; for dér kan den uerfarne Dommer, hvis han ikke stoler paa sin egen Dømmekraft, i én af de mange juridiske Bøger finde en Domsafgørelse han kan bruge, saa at han ikke saa meget skal dømme selv som underskrive en Kendelse en anden har afsagt. Her til Lands er det besværligere at fælde en Dom, for der er saa faa Retskilder at man ud fra ét Tilfælde maa forestille sig sekshundrede andre. Dette vilde jeg gaa mere i Detailler 110 med, hvis det var min Opgave at skrive en Fortale til Danske Lov.