Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Da jeg paa denne Maade havde henslæbt to Aar, hvor jeg havde talt Timerne og Minutterne paa Fingrene, var jeg endelig saa heldig at faa en lønnet Stilling. Det hjalp dog noget paa min elendige Økonomi. Der var ingen andre som ville paatage sig Professoratet i Metafysik, og saa gik man til mig. De der kendte min Indstilling gav sig straks til at raabe op om at nu var det sket med denne Videnskabernes Dronning, og det kunde der maaske nok være noget om; for jeg maa aabent indrømme at jeg 111 ikke gik i mine Forgængeres Spor, og at Faget under mit Regimente var ude at svømme som aldrig før. Jeg lod imidlertid som ingenting og holdt kort efter en Lovtale over Metafysikken - en Tale som chokerede denne Videnskabs Dyrkere. De syntes snarere det var en Ligtale end en Lovtale. Men efter to Aars Slaveri blev Metafysikken sat paa fri Fod igen.