Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Ved ofte at læse Bøger af denne Slags kom jeg efterhaanden ind i en slem Labyrint, som jeg dog slap ud af igen efter at have faret vild i den i nogle Aar. Hertil blev jeg især hjulpet af Abbadie's Afhandling om Kristentroens Sandhed, en herlig Bog, som med Styrke forsvarer den guddommelige Aabenbaring og nedkæmper 175 Vantroen. Ogsaa Grotius, Huetius og andre der energisk kæmpede for Kristendommens Sandhed lyste mig ind paa den rette Vej. Der stod flere Tvivlsspørgsmaal tilbage -de var opstaaet ved mine Studier i Astronomien, som interesserer mig meget. Det forekom mig at Descartes' Hvirvelteorier og hans Lære om flere Verdener var i Modstrid med Mosebøgernes Skabelseshistorie; men jeg blev befriet for disse Anfægtelser af nogle Forfattere der elegant fortolkede det mosaiske System og skabte Overensstemmelse mellem Nutidsfilosoffernes Teorier og Bibelens Skabelseshistorie.