Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Mens disse Konkurrencer stod paa sad jeg ikke selv med Hænderne i Skødet. Jeg prøvede med Plutark som Forbillede at skrive nogle berømmelige Mænds sammenlignede Historier. Som Indledning til Skildringen af hvert Heltepar staar en lille Afhandling om visse Dyder eller Laster, hvortil Heltenes Levnedsløb har givet Stof. Saa kommer selve Skildringerne, og til sidst, efter Plutarks Mønster, en Sammenligning. De fleste af Heltene er Asiater eller Indianere, hvis Bedrifter ikke er almindelig kendt. Jeg skal ikke opholde mig mere ved dette Værk, da det er oversat til Tysk og derfor kendes af Udlændinge. Andre maa afgøre om jeg nogenlunde kan taale Sammenligning med den Forfatter jeg har taget til Forbillede i dette Værk. Selv synes jeg det er halsløs Gerning at 191 sammenligne mig med en saa stor Forfatter. Han har jo sin store Skarpsindighed, sit righoldige Stof, det herlige græske Sprog og Skrivefriheden. Alene Skrivefriheden gør at vor Tids Historikere og Personalhistorikere staar under Oldtidens. Nu puster lejede Skribenter og Snyltere alting op og fordrejer Hovedet paa Læserne med deres evige Smigrerier, saa at de historiske Værker der skrives efter den sandfærdige Oldtids Forbillede regnes for Satirer eller Persiflager. Hvor velvilligt dette lille Værk blev modtaget i Nabolandene kan man se af Anmeldelserne i de hamborgske og leipzigske Tidsskrifter. Jeg er glad over at have faaet denne Ros af Folk som siger deres Mening og har Forstand paa hvad de skriver om, især da jeg ikke engang kendte dem af Navn.