Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

De Fag som Franskmændene er de førende i, er Retorik, Digtning og Historie. I Breve og Taler tager de mere Hensyn til Emnet end til stilistiske Snurrepiberier; for det franske Sprog tillader ikke Spidsfindigheder, Ordspil og svulstig Snak. Men denne Nøgternhed i Sproget gør at Franskmændene er Italienerne og Englænderne underlegne i Heltedigtningen, fordi den kræver flotte Klingklang-ord. Inden for Historieskrivningen er de imidlertid alle andre Folk overlegne. Franskmændenes Arbejder er straalende; og hvis de havde samme Trykkefrihed som Englænderne vilde de være aldeles fuldkomne. Frankrig har ogsaa frembragt Filosoffer af første Rang. Men da de mangler Stadighed trænger de ikke altid helt ind til Kernen i en Sag. Deraf kommer den banale Talemaade, at 252 hvis Franskmændene var lidt mere og Englænderne lidt mindre vedholdende i deres Meditationer, saa vilde begge Parter i alle Henseender være fuldkomne.