Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Paa det religiøse Omraade hersker enten den største Fromhed eller den største Ugudelighed, Tro eller Vantro, Fanatisme og Ateisme skiftes til at sidde ved Roret. For de tror enten ingenting eller alt for meget. Troen gaar tit i Retning af Overtro, Vantroen i Retning af rent Fritænkeri. De der har sluttet sig til den katolske Tro, gaar endnu mere end Spanierne og Italienerne ind for den. De tager ikke i Betænkning at sætte Liv og Lemmer og Navn og Rygte paa Spil for Paven og at forraade deres Fædreland. De der har en anden Tro sætter Lighedstegn mellem Paven og Djævelen. De elsker og hader lige hovedkulds. Den yderliggaaende Gudsfrygt og Ugudelighed gør at den kristne Tro bliver haardere angrebet og taprere forsvaret i England end noget andet Sted.