Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Om det engelske Sprogs Oprindelse fortæller man denne Historie: Da Fanden havde kastet de gamle og de nye Sprog i en Kedel sammen og Suppen var begyndt at koge, lavede han af Skummet det engelske Tungemaal. Man kan nok se at denne Historie er opdigtet af Mennesker der foragter Engelsk og mener at det er en Pærevælling af forskellige Sprog. Men da dette Skum er et Afkog af andre Sprog, lider Englænderne ikke af Mangel paa Ord, men kan udtrykke sig præcist, fyndigt og elegant. Denne sproglige Rigdom frembringer sammen med Englændernes fornemme Nationalkarakter de herligste Heltedigte. For siden Homer og Vergil er der ingen der har kunnet maale sig med Milton og Pope i denne Genre. Men i Komediedigtningen naar Englænderne ikke op paa Siden af Franskmændene. Englænderne har nemlig paa det humoristiske Omraade en Smag som er noget for sig selv, og som støder Fremmede. Da der var Gang i Teateret hos os, prøvede vi at oversætte nogle engelske Komedier til dansk; men de faldt ikke i Folks Smag. De er ganske vist ikke uden vittige Pointer, men den Munterhed, der er Sjælen i Komedien, mangler. Da Englænderne er meget tilbøjlige til dybe Meditationer og holder saa fast ved dem at de hellere vilde miste Forstanden end glemme en Tankegang, fortjener England at blive kaldt for en virkelig Skole for Filosofi. Det frembringer Folk som baade i Levned og i Lærdom er Filosoffer; for Englænderne underviser ikke mindre ved deres Eksempel end ved deres Lærdom. Derfor adskiller de sig kun fra de gamle, berømte Filosoffer, hvis Liv og Lære de ellers efterligner, ved ikke at gaa med Kappe og skabe sig. Derfor kan man sige om Englænderne: Man ser Filosoffer, ikke Kapper. Hvor meget England har bidraget til Matematikken, Fysikken og Moralfilosofien, og hvor mange

        

257 Eksempler paa en filosofisk Levevis det har givet, det ved alle. Derfor kan det med Rette kaldes det Land hvor de virkelige Filosoffer og Helte fødes.