Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

De er yderst tolerante over for Folk der er afvigende i religiøs Henseende. De ser kun ned paa dem der er afvigende paa ubetydelige Punkter; for de har ikke noget imod Jøder, Tyrkere og Hedninger; men de er meget haarde mod deres egne Trosfæller, hvis de har afvigende Meninger om de mest ubetydelige rituelle Smaatterier. Hvis man vil leve i Fred og regnes for et ordentligt Menneske, saa maa man enten være strengt rettroende eller fuldstændig kættersk; for en mindre Afvigelse kan ikke frelse én fra Forfølgelse og Had. Man kan skaffe sig Fred ved intet at tro eller ved at tro alt. Selv om dette uheldige Forhold er særlig mærkbart i England, saa er det dog ikke noget Englænderne er ene om. Rundt om blandt andre Folkeslag ser man den samme Dumhed sidde ved Roret. Saaledes er en Tyrker mere fjendtlig imod en Perser end imod en Kristen eller Jøde, en rettroende Katolik hader

        

259 Jansenisterne mere end Calvinisterne; og mellem de forskellige Munkeordener bestaar der et sandt teologisk Had.