Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Gejstligheden lever friere i England end andre Steder. De er ikke bange for at gaa i Teateret og daglig at strejfe om paa Kroerne. Men lever de friere, saa prædiker de til Gengæld med større Beskedenhed, for de staar næsten ubevægelige og med sænket Hoved paa Prædikestolen og udlægger de bibelske Tekster paa en værdig, dybtgaaende og from Maade, helt anderledes end Præsterne paa den anden Side af Havet, der vrider Arme og Ben som om de var hensat i en fanatisk Ekstase, og ved deres teatralske Gestus snarere faar Folk til at grine end til at udgyde fromme Suk. Man bebrejder ganske vist Englænderne at de prædiker efter Manuskript; men det gør at Prædikerne hænger ganske glimrende sammen, og at man undgaar at gentage sig selv. Derfor skurrede den første Prædiken jeg hørte efter at jeg var kommet hjem fra England, slemt i mine Øren; for jeg var vant til velgennemarbejdede Prædikener, og nu hørte jeg saa mange forstyrrede Sætninger og saa mange Gentagelser, at jeg antog at det der her blev sagt paa en Time, kunde have været overstaaet paa et Kvarter.