Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Desuden frembringer dette lille Stykke Land, der ikke er tilstrækkeligt til at ernære en Hundrededel af Befolkningen, ikke andet end en Smule Græs og Korn. Aandsevner har Naturen heller ikke givet Hollænderne ret meget af. De kan hverken i Fatteevne eller Dømmekraft sammenlignes med Franskmænd og Englændere. Men midt i denne 262 Fattigdom fortjener Holland alligevel Navn af den rigeste og vigtigste af alle Stater; for hvad Naturen har nægtet Hollænderne, har de selv rigeligt skaffet sig ved deres Flid. Andre Lande vigter sig af deres Produkter; Holland har intet og har dog alt. Andre Folkeslag praler af deres Dyder og deres høje Begavelse; Hollænderne har ikke andet end almindelig Menneskeforstand; men ved Hjælp af den har de paa den anden Side skabt flere og nyttigere Ting end andre med al deres Skarpsindighed og Lærdom. Andre udfører iøjnefaldende Bedrifter, men Hollændernes er mere væsentlige. Andre gør imponerende, men ofte nytteløse Ting; Hollænderne gør nyttige Ting som der ikke er noget imponerende ved. Andre er Hurtigløbere; men Hollænderne bevæger sig langsomt men naar alligevel hurtigere til Maalet. Andre har vældige aandelige Ressourcer; Hollænderne har bare deres sunde Menneskeforstand, og alligevel rammer de sjældnere ved Siden af. Hvis de ikke selv kan hitte paa noget, genskaber de hvad andre har hittet paa og efterligner det fingernemt; hvis Kopien saa ikke helt træffer Originalen, er det ofte fordi den er bedre end denne. Hollænderne nøjes nemlig ikke med dygtigt at efterligne andres Færdigheder; de pudser paa dem og forbedrer dem, saa at man her virkelig kan sige: