Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Italienerne er delt op i flere Folkeslag, saa de kan ikke skæres over én Kam. Paa Grund af Landskabernes Forskellighed afviger disse Folkeslag nemlig fra hinanden baade i Skikke og Aandsevner. De har dog, med nogle faa Undtagelser, det til fælles at de er Italienere, d. v. s. Folk der er degenererede i Forhold til deres Forfædre. De gamle var tapre og uforfærdede; de nuværende er fredsommelige og frygtsomme. De gamle kæmpede med Lanser og Økser, de nuværende snarere