Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

De gamle Romere herskede over Alverdens Folkeslag; Nutidens Italienere er alle Folkeslags Tjenere. De gamle førte kun Krig mod bevæbnede Mænd; de andre ryster i Bukserne hvis de ser en bevæbnet Mand, og lader sig kommandere af deres Koner. Lige saa mange Helte der fremstod i det gamle Italien, lige saa mange Bangebukse (poltroni) fremstaar der i det nye. Det eneste de har tilfælles er Overtro. Hvis man sammenligner Tirus Livius' Fantasterier med de moderne Italieneres Legender, saa er det ikke godt at vide hvilken af Delene der er mest vanvittig. Før regnede der Sten ned fra Himlen; nu nedslynges der blodige Hostier. Før talte Okserne i Toscana; nu gør de italienske Okser - Munkene - Mirakler. Paa den anden Side udmærker de moderne Italienere sig frem for andre europæiske Folk ved Genialitet paa det kunstneriske og det videnskabelige Omraade; Italien er Malerkunstens, Billedhuggerkunstens, Arkitekturens og Poesiens rette Hjemland. Men i deres teologiske, filosofiske, moralske og historiske Skrifter fremtræder intet med sin rette Farve og kan heller ikke komme til det, for den hellige Inkvisitions Domstole lægger Baand paa enhver aandelig Udfoldelse. I Renæssancetiden begyndte Italien igen at stikke Hovedet i Vejret. Alle som vilde studere Humaniora, Kunst og Krigsvæsen strømmede til Italien som til en Lærdommens Højborg. Det var dog kun Meteorer, der hurtigt forsvandt. Derfor kommer de Fejl man kritiserer hos Nutidens Italienere snarere af Tidernes Ugunst end af Folkets Karakter. Lad de forrige Tider komme tilbage, og den herlige gamle Folkekarakter, som for Tiden ligger i Dvale, vil vaagne op igen.