Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Spaniere har jeg ikke haft noget med at gøre; derfor tør jeg ikke driste mig til at give en Karakteristik af dette Folk. Andre Forfattere har skrevet i lange Baner om deres Karakter; men dem vil jeg ikke give mig til at skrive af. De jeg tilfældigvis har truffet paa mine Rejser, opførte sig paa en ganske tiltalende Maade. Saa vidt jeg kunde se var de ærlige Mennesker som ikke var af mange Ord; og da 272 jeg selv ikke er meget spisende og drikkende, har jeg ikke noget imod Folk der lever af Luften alene. Paa den anden Side tror jeg at Spanierne vilde irritere mig ved deres Langsommelighed, for den Egenskab har jeg svært ved at tage. Jeg har ganske vist ikke noget mod Folk der giver sig god Tid. Tværtimod sætter jeg stor Pris paa dem; for baade éns Handlinger og éns Skrifter bliver perfekte, naar man giver sig Tid til dem. Men nogle Mennesker overdriver og ødelægger alt ved at tænke over Tingene i Evigheder. Da Vaugelas havde været tredive Aar om at oversætte Quintus Curtius til fransk, var der én af hans Venner der med Rette bebrejdede ham hans Langsomhed. »Jeg er bange for,« sagde han, »at det franske Sprog har forandret sig før du bliver færdig med din Oversættelse.« Og saa anvendte han vittigt dette Martial-epigram paa ham: