Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Som sagt gør jeg bedre Fremskridt i Moralfilosofien ved at tænke end ved at læse. Hvilke Principper jeg er Tilhænger af, det viser nogle af de Værker jeg har udgivet, især mine Epigrammer, mine sammenlignede Levnedsbeskrivelser og Den underjordiske Rejse. Mine Venner har flere Gange opfordret mig til at udarbejde et moralsk System; men da mine Tanker af og til er i Strid med de Begreber der har faaet almindelig Borgerret, har jeg ikke rettet mig efter dem. Den Opgave overlader jeg til andre. Alligevel har jeg, da jeg for ikke ret længe siden havde nogle ledige Stunder, ganske overfladisk behandlet enkelte af Dyderne. Det gjorde jeg bare for at prøve mine Kræfter. Jeg vil give et Par Prøver paa dette; og jeg beder Dem som sædvanlig om at give dem en stilistisk Afpudsning og sende dem tilbage til mig med Deres Bedømmelse, enten den saa bliver god eller daarlig.