Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Det fremgaar af disse Afhandlinger hvordan mit moralske System vilde komme til at se ud, hvis jeg skulde forfatte saadan ét. Men jeg kaster mig nu nok ikke ud i et saa voveligt Foretagende; for de Fordomme Folk én Gang for alle har faaet i Hovedet, sidder saa fast som om de var hamret ind med Syvtommersøm; og de er saa stærke, at den Forfatter der søger at faa Orden i sine egne 277 indviklede Begreber og at aabne Øjnene paa sig selv og andre, vil blive betragtet som en sindssyg Projektmager. Derfor maa det være nok med disse grove Prøver, som jeg underkaster Deres og ingen andres Bedømmelse. Selv om De maaske ikke kan godkende dem, vil De dog vel indrømme at noget af det jeg er kommet frem med ikke er ganske uværdigt til at blive bedømt af en Filosof; i det mindste maa De indrømme at Paradokset om Ligheden mellem de menneskelige Kaar ser rimeligere ud end Stoikernes Paradoks om at alle Synder er lige store. - Men alt dette har ført mig for langt væk fra mit Emne. Jeg vil nu gaa videre og fortælle om mine øvrige Studeringer.