Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Ivar Rosenkrantz (1674-1745), Sønnesøn af den lærde Holger R. (1574-1642), der havde stiftet betydelige Legater. Ivar R. var Statsmand, indtil 1716 især beskæftiget i Udenrigstjeneste. Han blev Gehejmeraad 1717. Det omtalte Stipendium var paa 120 (ikke 100) Rigsdaler aarligt, og det blev tildelt Holberg for 4 Aar allerede 1712. Det var en udtrykkelig Betingelse, at Stipendiaten skulde studere i Udlandet i 3 af de 4 Aar. Da Holbergs Udnævnelse til designeret Professor kom 1714, trak Rosenkrantz Stipendiet tilbage. Dette var katastrofalt for Holberg, hvis nye Stilling var uden Løn. Stipendiets Efor, Professor Hans Bartholin, raadede ham da til at rejse udenlands og der afvente Stipendiets Fornyelse. Alt tyder paa, at Holberg helst var blevet hjemme for at være paa Stedet, naar et Professorat blev ledigt. Han blev saa at sige tvunget ud paa Rejse, der skulde faa den mest afgørende Betydning for hans Dannelsesretning. I øvrigt lykkedes Hans Bartholins Plan: Stipendiet blev fornyet indtil 1715.