Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Denne Donation skal have sin Begyndelse fra l May 1751, og skal Aar for Aar dermed continueres. Jeg siger et Aar efter andet, efterdi jeg i levende Live intet kan abalienere, saasom ethvert Menneske, saalænge som han lever, er adskillige Tilfælde underkastet. Jeg overlader derfor ovenmældte Indkomster med saadanne Vilkaar, og imidlertid lader mig nøye med mit Stipendio, hvilket jeg som Senior ved det Kiøbenhavnske Universitet nyder, item med Indkomster af en liden ufri Gaard nemlig Oreboe, som ey er befattet under Baroniet, men som efter min Død med andet kan falde dertil.