Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

Til at forbedre Academiets Bibliotheqve anvendes aarlig 100 Rdr og til Physiske og Mathematiske Instrumenter ligeledes 100 Rdr, men naar med Tiden ey flere Instrumenter ved Academiet behøves, saa falder ogsaa disse 100 Rd til Academiet. Men til Bibliotheqvets Supplementum reserveres bestandigen 100 Rdr, og beder jeg, at de for samme aarlige Penge indkøbte Bøger maa sættes i et særdeles Skab, for siden at blive forenede med mit eget Bibliotheqve, som efter min Død tilfalder Academiet.