Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Epigrammer

S. 19.

Tordenskjold var kun 30 Aar gammel, da han 12. November 1720 blev dræbt i en Duel.

S. 20.

240 Skoler. Holberg beretter i Dannemarks og Norges Beskrivelse, 9. Kapitel, at Frederik IV omorganiserede Rytteriet i Danmark. Rytterne »laae tilforn adspredede og indqvarterede hid og did over det heele land hos bønderne«. For at faa dem samlet lod Kongen da inden for 12 Distrikter indrette en Del Godser, hvor 12 Regimenter Ryttere kunde indkvarteres. »Derpaa bleve paa adskillige steder oprettede brakker (dvs. Barakker) til deres qvarteere, hvor officierene kunde boe bestandigen hos dem, og da denne indretning var giordt, lod H. M. (dvs. Hans Majestæt) opbygge 240 skoler for ungdommens information i Rytterdistricter nemlig 20 skoler udi hvert Regiments district«. Disse Skoler, som kaldtes Rytterskoler, blev Begyndelsen til en ordnet Opbygning af Folkeskolen i Danmark.

S. 24.

In vino feritas. Originalen er uden Overskrift. Oversætteren erstatter i det kendte Ordsprog »in vino veritas« (dvs. i Vinen findes Sandheden eller af fulde Folk skal man høre Sandheden) det sidste Ord, Sandhed, med feritas, (dyrisk) Vildskab.

S. 25.

Bil, i Originalen: Vogne.

S. 26.

Teologofobi, Angst for Teologer. - per fis et nefas, for: per fas et nefas, med lovlige og ulovlige Midler. Oversætteren erstatter hermed Originalens Lydspil med »jura« og »thura« (Røgelse).

S. 27.

Bolsjevik. Samfundsryster. I Originalen benævnt religiøs Kætter (haereticus); en saadan blev i en Del Lande regnet for samfundsfarlig. - M. F. Den latinske Original er blot bygget over et Ordspil paa »Vægt« og »vægtig«.

S. 37.

Stoa, egentlig Søjlehal; Stoikeren Zenons filosofiske Skole i Athen (3. Aarh. f. Kr.).