Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

3. Fabel.Om Aben.

Aben, da en Arv var ham tilfalden, satte sig udi Eqvipage, lod sig giøre Gyldenstykkes Klæder, og, paa det han af alle kunde sees udi sin Herlighed og Prydelse, steeg op paa et høyt Sted, som var ved en alfare Vey. Et andet Dyr, som gik forbi, og blev Aben var udi saadan Positur, sagde da: Alt dette tiener ikkun til at giøte din Hæslighed og Vanskabning desmeete kiendelig. Qvo altior es, eo turpior. Jo høyere du est, jo hæsligere.

Fabelen lætet, at det ete mange, hvis slette Qvalitetet ikke kiendes, førend de komme udi Æres Embeder, og paa den store Skueplatz, hvor deres Ufuldkommenhed falder alle udi Øynene.