Holberg, Ludvig 143. Fabel. Tvende Marcotentere.

143. Fabel. Tvende Marcotentere.

Udi en Kriig, som blev ført mellem tvende Nationer, vare to Øll-Tappere antagne i een af Krigs-Hærene til Marcotenter: Begges Telte stode tet ved hinanden; Den eene Øll-Tapper havde udi sit Telt en Tønde fuld af godt 011, som han holdt tilfals udi Leyeren, og raabte ideligen til de Forbigaaende: Her er skiønt 011 4re Skilling for Kanden. Den anden, som allereede havde udsoldt, speculerede paa, hvorledes han paa sin Medbroders Bekostning kunde blive 396 deelagtig udi Handelen: Han borede derfor et Hull paa den anden Side af Tønden, som vendede til hans Telt, og raabte: Her er skiønt 011 3 Skilling for Kanden, hvorpaa alle løbe hen til det Telt, hvor man fik best Kiøb. Den første kunde ikke begribe af hvad Aarsag den anden lod saa hastig Prisen falde, hvorved Næringen blev fordervet. Han blev dog en Tiid lang ved sin forrige Friis: dog, saasom det varede for længe, maatte han omsider beqvemme sig til at holde Friis med sin Naboe, og derfor begyndte at raabe: Her er ogsaa skiønt 011 til 3 Skilling Kanden; men, da han skulde skiænke, fornam han, at Øllet var udtappet, og at Tønden var tom.

Denne Fabel viser Vey til den sikkerste Handel.