Holberg, Ludvig 144. Fabel. Rævens Critiqve over tvende Abers Promotion.

144. Fabel. Rævens Critiqve over tvende Abers Promotion.

Paa de Tider, da Dyr kunde tale, vare adskillige af dem udi Tieneste hos Mennesker: Man haver fundet antegnet en Historie om tvende Aber, hvilke udi en Kiøbstæd havde antaget Tienester, saa at den eene af dem var Skrædder, og den anden Slagter. Efterat de nogen Tiid havde øvet disse Haandverker, bleve de kiede deraf, forlode Mennesker, og begave sig til Skoven igien, hvor de søgte at anholde om nogle andre meer reputeerlige Forretninger. De naaede og deres Sigte, thi den eene blev efter nogen Tiids Forløb Raads-Herre og den anden blev promoveret til Doctor Medicinæ. Alle de Dyr, som vidste, at den eene havde været Slagter, og den anden Skræder, dreve Spott med disse Promotioner; men Ræven, som saadant hørte, meenede, at der paa disse Forfremmelser var intet at sige; thi, sagde han, naar en Slagter bliver Medi-cus, øver han i visse Maader sin forrige Profession, og bliver ved at slagte, og hvad kand være rimeligere end at giøre en Skræder til en Raads-Herre: Man veed jo, sagde han, at Justitien meer og meer slides, hvorudover, naar et Hull kommer derpaa, det kand tiistoppes af Skræderen.

397