Holberg, Ludvig 213. Fabel.

213. Fabel.

Euphemia bragte til Verden en Søn, som man lod efter Faderen kalde Gottlieb. Drengen var af en vanartig Natur, hvilken yttrede sig meer og meer med Alderen; thi han forfaldt til aabenbare Ugudelighed, og til de groveste Misgierninger, saa at han omsider begav sig udi et RøverSelskab, og blev en Stiemand. Forældrene merkede da, at de havde for hastig givet ham et saa prægtigt Navn. Han blev omsider greben, og dømt til at hænges. Dommeren lod da udi Sententzen forandre Navnet og i steden for Gottlieb indføre Gottloss.

Dette kand tiene dem til Advarsel, som give deres Børn hellige og prægtige Navne, førend de vide, hvorledes de vilde skikke sig, og hvad de vilde blive. Hid kand nogenledes henhøre hvad som fortælles om dem, der lade deres Søn opkalde efter en berømmelig Doctor. Den eenfoldige Kone, som frembar Drengen til Daaben, da hun blev befalet at nævne Barnet, sagde hun: Doctor Ole. Men Præsten lod det blive ved Ole alleene, og sagde: Han maa blive Magister først