Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

EUCLIO.

Her seer jeg Riigdommens Gud Plutus, som jeg leder efter. Vær velkommen hid til vor Stad! Eders Ankomst har opfyldt den heele Republik med Glæde, helst saasom eders Naade har faaet sit Syn, og derfor ikke meer udi blinde kand uddeele eders Gaver, som desværre ofte tilforn er skeet. Thi der ere udi de fleeste Stæder fleere onde end gode Mennesker; og meener jeg 46 at eders Naade allereede derpaa her i Staden har seet Prøver. Jeg slæbede nyeligen bort en overstadig drukken Mand, der har tilsat sine Midler paa stærk Drik. Her findes andre, der iligemaade have skammeligen fortæret deres Arvedeel, somme paa Fraadserie, andre paa Skiøger og letfærdige Qvinder, andre igien paa Stads og Pragt. Jeg haaber, at eders Naade ikke rekker Haanden til slige Mennesker, hvilke misbruge Penge til deres egen Fordærvelse; og er derfore forsikret om, at saadant alleene vederfares mig og andre gode Huusholdere, der ved en fornuftig Oeconomie ikke alleene har conserveret sin Fæderne Arv, men endogsaa forøget den.