Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PENIA.

udi lange Linnede Klæder. Ach Diogenes! jeg har længtes af Begierlighed til at tale med dig. Thi jeg veed, at saasom du tager Deel udi Stadens velgaaende, du græmmer dig ikke mindre over den Forandring, end jeg selv. Jeg haaber, at du ved dine grundige Prædikener stræber at hindre den overhængende U-lykke, som man veed at du ved din Veltalenhed ofte har udvirket.