Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

Det var altsaa et Tilløbsstykke, Holberg stillede forrest i Komediernes første Bind, og det var det samme Stykke, han oversatte til Fransk, da han i Efteraaret 1725 rejste til Paris for at skaffe sig Indpas paa den franske Scene. Han blev, som det kan ses af hans Erindringer (her Bind XII), skuffet i sine Forhaabninger, men det er muligt, at hans Oversættelse blev stillet til Raadighed for den meget franskkyndige Dansker, Gotthard Fursman, der 1746 udgav et Bind med fire Komedier af Holberg; heriblandt Tinstøberen eller Statsmand i egen Indbildning: Le Potier d'étain ou l'Homme d'Etat imaginaire. Med Mellemled skulde den politiserende Kandestøber komme i en ejendommelig Positur ved Udbruddet af den franske Revolution. Ved Aaret 1788 gærede det i Frankrig af politisk Reformiver; heri deltog en Adelsmand og Skribent, Michel de Cubières, med en versificeret Bearbejdelse af Komedien, hvis Hovedperson nu er Vognmager (charron) og Medlem af en politisk Klub i en fransk Havneby. Komedien har nu som Undertitel: L'Homme d'Etat imaginaire. de Cubières skriver en lang Fortale, hvori han priser den gode Kong Ludvig XVI, som nu vil give os Pressefrihed, indkalde Stænderne og rive Bastillen ned: paa dens Ruiner skal vi 16 rejse en Statue af denne gode Fader! Lad os da undgaa den ødelæggende Revolution, som nogle ønsker - og lad os le med denne Louis de Holberg, der er saa at sige ukendt i Frankrig! Fortalen er dateret 19. marts 1789, men Bogen naaede ikke at udkomme, før Revolutionen var en Kendsgerning: Stænderne traadte sammen 5. Maj, Necker afskedigedes 11. Juli, og Bastillen blev stormet 14. Juli: Holberg kom for sent til at afværge den franske Revolution.