Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

I skal agte, at Hosbond har to Bestillinger: Han er baade Kandestøber og Politicus.