Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Hør, mit hierte Barn! naar I bestiller noget herefter, skal I bestille det hos mig: Min Mand har somme Tider nogle Sviin paa Skoven, saa det giør ingen gode at tale med ham derom. Troe mig paa mine Ord, det skal blive færdigt paa Løverdag. Adieu.

Her seer I, min kiære Antonius, hvorledes det gaaer til i vort Huus. Vi mister ved min Mands Forsømmelse et Arbeid efter et andet.