Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

. Det kand nok skee; thi Raadet har aldrig haft meer at sige end nu, siden den Tid Kreds-Tropperne 26 laae udi Hamburg. Det heele Borgerskab er ikke mægtig til at tage ham i Forsvar.