Hertz, Henrik Digte fra forskjellige Perioder, 1.-4. Deel.

Dengang jeg 1853 udstede en Subskriptionsplan til mine »Dramatiske Værker«, blev der i samme bemærket, at denne Udgave i Format og Tryk sluttede sig til de to, alt udgivne Bind »Digte fra forskjellige Perioder«, og kunde betragtes som en Fortsættelse af disse. For at antyde dette bestemtere har jeg ved nærværende 3die og 4de Deel ligesom ved de dramatiske Skrifter ladet medfølge Fælledstitelen »Samlede Skrifter«, med løse Blade til Anvendelse for 1ste og 2den Deel. Med disse fire Bind er Samlingen af mine lyriske Digte foreløbig afsluttet og udgjør 2den eller, om man vil, 1ste Række af de samlede Skrifter. En 3die Række, der noget længere hen i Tiden vil paatænkes, kommer til at indbefatte Noveller, Afhandlinger og Smaastykker i Prosa. Hver af disse tre Rækker har Forlæggeren bestemt at forhandle særskilt, naar dette ønskes af Kjøberen.

Af nærværende 3die og 4de Deel indeholder den førstnævnte de polemiske og didactiske Digte fra d Gjengangerbrevenes Periode 1830-1833; fjerde Deel nogle blandede, mindre Digte, der, foruden et Par ældre, gaae fra samme indtil den nyeste Tid, Digtet Aarstiderne fra 1840, og Tyrfing fra 1847.

I en Samling lyriske Poesier maa Digteren ønske at give Læserne et nogenlunde fuldstændigt Indtryk af Det, han som Lyriker har præsteret; og han kan da ikke godt udelade alle de Romancer og Sange, der findes i hans forskjellige større, navnlig de dramatiske Arbeider. Goethe har i Følelsen heraf optaget blandt sine samlede Digte flere af dem, der forekomme i andre Arbeider, saaledes Alt af Vilhelm Meister, Adskilligt af Claudine v. Billabella o. s. v. Jeg haaver da, det kan tillades, at ogsaa jeg har indlemmet i det 4de Bind nogle Romancer og Sange af mine Skuespil. Dog er Udvalget blevet begrændset meget og kun saadanne optagne, der ikke stod i nogen nødvendig Forbindlse med Stykkets Handling. Alt det Optagne udgjør ikke fuldt et Ark.

e