Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 3. Bind / ved Marius Kristensen. - 1933 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

TEKSTKRITIK

288
289

I Underwijsninghuorekrancke... menniskirschule tracteris. | Trykt i København 1528 af Peder Brandis (s. 37). Allerede Olivarius har kun kendt det samme ufuldstændige Eksemplar af denne Bog, som endnu findes i Karen Brahes Bogsamling, indbundet sammen med Frands Vormordsens Messe-Haandbog for Lunds Stift (1539), hvad der har forledt Olivarius til at henføre denne Afhandling til samme Aar (De vita et scriptis Pauli Eliæ S. 107). Olivarius har dog ikke benyttet dette Tryk, men en Afskrift, som P. H. Resen har ladet tage som Indledning til sin Samling af Oplysninger om Københavns Forsørgelsvæsen. Ogsaa denne Afskrift (tidligere i Vartovs Arkiv, nu i Københavns Raadhusarkiv) er endnu bevaret, og den er afskrevet efter et fuldstændigt Eksemplar af Trykket. Den findes i 1. Bind af Raadstuearkivets Protokoller Nr. 10, som er udarbejdet i Aarene 1675-78. Den indledes med følgende Oplysning:

Ellers haffuer Niels Stampe(!) Borgemester i Kiøbenhafn Aar 1527, i Paasch Ugge, Raadført sig med Paulo Eliæ (som da var Lector udi Carmeliternes Collegio i Kiøbenhafn, hvor nu er Walckendorfs boeder i St: Peders stræde) om it Hospital at retteligen stigte och skicke Gud til lof oc ære, arme mislige oc krancke mennisker til hielp, trøst oc bistand, oc har bemelte Paulus Eliæ derom skrefuet en kort Theologisch underviisning paa Dansche, dend 1 Julij bemelte Aar, Huilcken udi strax efterfølgende Aar 1628(!) er trøgt in Quarto i Kiøbenhafn, men derpaa er indted fuldt, Pauli Eliæ Tractat, efersom (!) dend er meget raer oc ond at bekomme, hafuer ieg den her indført.

Derefter følger hele "Undervisningen", som er nøjagtigt, om end ikke bogstavret, afskrevet.

Aftrykket her følger for de bevarede 5 Kvartark (til S. 32 L. 4) 290 Trykket, og derefter Resens Afskrift, som tidligere har været aftrykt af H. F. Rørdam i Ny kirkeh. Saml. II S. 791 % Trykket betegnes i Noterne ved O, Resens Afskrift ved R. I Citater er stort Begyndelsesbogstav gennemført.

3,8 sckike] herefter . i O. | 3,16 falde] salde O. | 3,22 . Ther] , ther O. | 4,11 fornwfft] førnwfft O. | 7,16 forsmaa] Forsmaa O. | 7,25 almuse] Custos: almws. | 7,31 I] ij O. | 8,27 , swarede] Swarede O. | 9,6 . Haffuer] , haffuer O. | 9,9 , ther] . Ther O. | 9,29 ære] Custos: ere. | 10,8 . Offte] offte O. | 11,5 falsk] falk O. | 11,16-17 halthet] saal. Custos, B3b:haldhet. | 12,16 . Hospitals] , hospitals O. | I2,I8 , wdhen] . Wdhen O. | 13,23 mijslighe] saal. Custos, C1a:-ge. | 15,7 hustrw] Custos: hw-. | 16,16 Hospitalen] Fejl for Hospitaler? | 19,19 fordømmilse] fordømmise O. | 20,5 naffen] naffn m. Streg over n (namfn?) O, og saal. oftere, ligesom i gagen (gangn?). | 20,12 bedrøffuede] bedroffuede O. | 21,8 en] een O. | 21,9 nar] Nar O. | 22,25 kranckhedt] kranchedt O. | 23,21 . Mange] , mange O. | 24,9 ther tilgiffuis] vel Fejl for thertil giffuis. | 25,11 skalkhedt] skalhedt O. | 26,32 affledt] affladt O. | 29,4 men] Men O. | 32,5 Herfra er y og ij, som i R bruges aldeles vilkaarligt, brugt, som det plejer at være Tilfældet i P. H.s Skrifter. | 34,2o . Thensom] , thensom R. | 36,16 anrørendis] anrorendis R. | 36,22 frambringe] frabringe R. | 36,26 Snijlhedt] Seijlhedt R. | 37,8 . Men] men R. | 37,11 mijszlige] mijssige R. |

38 Bogen om Psalterens Kraft, en Oversættelse af Angelus Politianus' Sammendrag: Magni Athanasii in psalmos opusculum (trykt hos Matthias Schürer i Strassburg 1508), er et Tillæg til Dauids psaltere paa danske wdsat aff B. Francisco Wormordo Carmelita mett nogre føije vnderscheede till the steder som mest giordis behoff oc mett eett sckønt Register bag ij boghen om huer psalmis brvgilse dygdt och krafft (Rostock ij Sancti Michaelis closter. 1528), og staar paa B. Kk 4a-L1 4a. Foran Stykkerne staar skiftevis en lille pegende Haand (her gengivet ved Stjerne) og et Alinea-Tegn (som her). Trykket betegnes i Noterne ved O, den latinske Original ved AP.

291

38,4 psalterins] psalternis O. | 42,9 huore iøderne forføre] iudeorum .. insidias AP. | 43,3 for pærseer] pro torcularibus AP. | 44,6 Æsthu] Aesthu O. | 47,2 men] Men O. | 47,3O frøctactig] frøcactig O. | 52,30 thijne] thyne O. | 54,14 cxvij] xvij O. | 54,19 oc cxlix] cxlix (uden oc) O. | 54,25 Desse] desse O. | 55,3 The] the O. | 55,7har O ¶ foran Then. | 55,12 tha] Tha O.

57 Skriftet mod Malmø-Bogen er næppe trykt i Samtiden, men findes næsten fuldstændig bevaret i en omhyggelig kalligrafisk udført Renskrift, som nu tilhører Det kgl. Bibliotek i Stockholm (K 44, 4t°). Secher antog, at det er fra sidste Halvdel af det 16. Aarh., men nogle egenhændige Ændringer af P. H. viser, at det ikke er en alm. Afskrift, men en Renskrift, som Forfatteren selv har haft i Hænde og maaske ejet. Samtidige eller næsten samtidige Randbemærkninger med katolsk Tendens viser, at Bogen har haft ligesindede Læsere. Disse (senere) Randnoter gives her, medens oprindelige Randnoter er optagne i Tekstaftrykket. De Rettelser i Teksten, som er gjorte af Skriveren selv, nævnes i Reglen ikke her, medens Forfatterrettelser naturligvis angives. Som Skilletegn bruger Skriveren næsten kun Komma, i Aftrykket bruges derimod Punktum som Afslutningstegn. Det kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvor Skriveren har begyndt nyt Afsnit; Afvigelser fra hans Fordeling angives i Noterne. Nogle senere tilføjede Sideoverskrifter er der ikke taget Hensyn til. Forkortelsestregerne over gn og ffn er i Reglen opløst til ngn og mffn, men tilsaffen o. lign. Haandskriftets forskellige Former af stort I(J) og F(ff) o. lign. er der ikke skelnet imellem. Haandskriftet betegnes i Noterne H.

59 Over Fortalen staar dels et Ejernavn: Severinus Martini p. Ao. 1593 (3 lidt usikkert), dels med samme Haand som nogle af Randnoterne: est manus fratris Antonij pueri Pauli Heliæ nati in Hol landia vixit aliquando Soræ, mortuus Roschildiæ · 15

En næsten samtidig Haand (c. 1550 ?) har paa det foregaaende Blads Forside skrevet følgende (tidligere trykt i Kirkehist. Saml. 11 S. 589 f.):

Incomparabiliter sacrosanctæ theologiæ professoris D:Lectoris Pauli Heliæ Halandj Epitaphium per Christiernum Vmbram Cimbrum.

292

Verte hunc in tumulum tua lumina, verte viator,
et modicum à trepido queso resiste gradu.
Forsitan et leuior labor hine tolerandus euntj,
quod legis ingenuj fata gemenda virj.
Paulus Carmeli Mariani gloria montis
maxima, sed maior, Dania, te Patria,
Hac recubat gelidæ clausus sub tegmine glebæ,
quem iugulas gladio mors inimica tuo.
Fundere qua radios sol accipit ortus, anhelos
ad mare quo medio gurgite mergit equos,
Vix Europa virum vidit populosa priorem,
flexanima è cuius fluxerat ore dea.
Vt ruit irriguus montano é flumine riuus,
stillauit lingua Paule ita Pijtho tua.
At non funestum valuisti flectere fatum,
non tibi Parca tuum parcit ob eloquium.
Nemo mortalis fatalia fila reuoluit,
vltima cuj dies forte statuta venit.
Nunc1) cum cælicolis placida modo pace quiescit.
quid cessas ceptum carpere lector iter?

03,1 fordømme] fordomme H. | 64,25 Icke] Vist ny L. i H. | 67,16 Thenne] thenne H. | 68,6 Nar] ny L. i H. | 68,9 men] mend H. | 68,19 bødele] bodele H. | 68,23 Mwnne] ny L. i H. | 69,2 Gudtz] ny L. i H. | 69,18 wnderwiisstt] wnderwiifftt H. | 69,27 Som] Maaske ny L. i H. | 70,5 oc] Oc H. | 71,7 Lader] vist: lader H. | 71,29 Men] ny L. i H. | 73,19 ff. I Randen en pegende Haand og: Ath fortrenge faste, wect, læsning sampt capper kleder etcetera. | 74,14 Øverst paa Siden: Doctores Ecclesiastici nunquam quempiam hominem solis operibus sed misericordia dei dixerunt posse iustificari. | 74,28 Oc saa] ny L. i H. | 74,32 Kand] kand H. | 75,3 I Randen: Kircken schal icke foractis for mijsbrug. | 75,7 Saa; 16 Desligest; 25 Saa] ny L. i H. | 75,26 I Randen en pegende Haand. | 76,9ff. I Randen: Menisken bliiffuer icke salig aff sin eghen gerninger. | 76,16 Øverst paa Siden: Lege sequentia folia de fide et operibus. | 76,22 Xhen] ny L. i H;

_____

* 293

iRanden en pegende Haand. | 78,24 oc] Oc H. | 8o,3ff. I Randen: Deo seruatur fides nostris operibus. | 80,6 I Randen: Nota de operibus. | 80,28 Then] ny L. i H. | 80,29ff. I Randen: Ther schall sættis loffue till Gud. | 81,32 I Randen: Opera confirmantur. | 82,1 men] Men H. | 82,4 giør] gior H. |83,1 wandn] For kortelsesstreg over de tre sidste Bogstaver. | 84,12ff. I Randen: Om nogeth wittherligh oc fortrædelig forsømmes. | 85,1 I Randen: Opera uana per se. | 85,4 men] Men H. | 85,25ff. I Randen: Then ene sandhet fordyll met then anden. | 85,30ff. I Randen pegende Haand og: Predicanternes falsche glose om troenn forderffuer all simpell falk. | 86,12 I Randen: Fides sine operibus. | 86,27 Thet] Ny L. i H; i Randen: Collecte omnes in deo concluduntur. | 87,23 wantn] Forkortelsesstreg over ntn. | 88,13 ærchedegene] H har Streg over egn (ærchedengne?). | 88,23 Huess] huess H. | 89,23 till forne] H har till forn med Streg over rn; ligesaa 100,26 o.fl.St. | 90,13 wdaff] wadaff H. | 93,3O Oc wdaff] ny L. i H: Oc waff. | 94,28 Oc] ny L. i H. | 98,29 icke] Icke H. | 99,3og5 men] vist: Men H. | 99,25ff. I Randen: Christus eiecit vendentes e templo. | 100,10 afflegge] Afflegge H. | 100,30 I Randen: Excusatio authoris. | 101,19 I Randen: Att dræbe synd och folck er icke eth. | 101,24 icke] vist: Icke H. | 102,4ff. I Randen: Heller hende schade end giøre schade. | 103,9ff. I Randen: Si apostoli presiderent in consiliis. | 104,11 wdgangene] H har wdgangne med Streg over angn. | 104,30 dog] Dog H. | 105,19ff. I Randen: Multa debent obseruarj quæ omnia in scriptura canonica non reperiuntur. | 105,29ff. I Randen: De communione sub utraque specie. | 107,19 spijldis] spyldis H. | 109,19ff. I Randen : Nunquam satisfit iis qui sinistre sunt opinionis in iudicando. | 110,13ff. I Randen:Nar kirckeloghen er thenom anthen emod eller medt. | 111,2 Fræmdelis] ny L. i H. | 111,7 huoredanne] Huoredanne H. | 111,0 thenne] then ? H. | 111,27ff. IRanden: Ther ladiss mange synder for messens schyld. | 112,22ff. I Randen: Messen tagis icke alsomenest for Christi legom. | 113,8 Foran Oecolampadianer har H Komma. | 113,13 saa] Saa H. | 113,27f. I Randen: Messen er inthet nyt offuer. | 113,30 begang] over de sidste 3 Bogstaver294Forkortelsesstreg. | 114,23-24 Fordi . .. thet] fordi ... Thet H. | 115,3 I Randen en pegende Haand. | 115,27 skyld] skijld H. | 11 6,16 Wille] ny L. i H. | 117,3 f. I Randen: Ath dømme paa the stycke lerdom. | 117,16 icke] Icke H. | 118,27 giør] gior H. | 118,31 ff. I Randen:Diwbe sacramente haffuer weritt hemmelig tracterede. | 119,5 icke] Icke H; i Randen en pegende Haand. | 119,21 I Randen: Qwæde oc robe j horehuss. | 120,11 I Randen: De offertorio. | 120,16 ny] nij H. | 120,17 I Randen: Korsfesthe Christum paa thet ny. | 121,1ff. I Randen: Inghen bøøn er saa krafftigh som then ther bedis i messen. | 121,3 bønn] H har bøn med Streg over n; skulde maaske læses bøen (saal ogsaa ellers). | 121,18 I Randen: Giilnene messer. | 122,6 ff. I Randen: Ath bede gott for mennischen j messen. | 122,22 ff. I Randen en pegende Haand og: Memoria mortuorum apud Dyonisium, Cle[mentem], Tertulli[anum] ac Chryso[stomum]. | 123,7 I Randen: At bede for heste. | 123,17 I Randen: En hoffuitt løghen. | 124,1 I Randen: Canon in missa. | 124,12 I Randen: Bandh offuer Helgness spottere. | 124,27 I Randen en Haand og: Wij trætte icke om schriiffthen. | 125,10 I Randen: Gamble kiettere. | 125,23 I Randen: Mors sanctorum vera glosa scripture. | 125,33 helghen] Herefter tilføjet: Schriiffthen er icke clar paa alle steder. | 126,16 I Randen en Haand og: Impudentissimum mendacium Luthera: | 126,25 huilcken] Huilcken H. | 127,9 ff. I Randen: Giirighet sckal straffuis oc icke messen. | 127,17ff. I Randen en Haand og: Tempore beati Bernhardi mlssa fuit eo modo celebrata sicut nunc. | 127,28 f. I Randen: Dignum Misse testimonium. | 128,9 f. I Randen: Missa dicta offertorium. | 129,23f. I Randen: Exhortacio ad prelatos. | 130,6 I Randen: Lærde mendt. | 130,28f. I Randen: Conclusio pro capellanis. | 130,32 lønn] H har her og ellers løn med Streg over n, jfr. til S. 121,3. | 131,27 I Randen: Sanctus Silvester. | 132,10 I Randen: Notatu dignissimum de missa.

| 132,23 I Randen: Hwad verdighed Messen sømmer. | 132,2 5 annamme] Fejl for anamme. | 13 5,8 giøre] giore H.

| 135,18 huerckin] Huerckin H. | 135,29 I Randen en Haand og over Siden: Lege, immo diligenter lege subsequentia folia, vbi inuenies fructum Lutheranismj. | 136,25 forlade] 295 folade H. | 139,2 oc ny] tilf. vist af P. H. | 140,6 wijns oc brødz fantzwn] rett. af P. H. fra wijn oc brød. | 142,22 oc] Oc H. | 142,29-32 gieldere ... giemmere . . wenner] Gieldere . . Giemmere ... Wenner H. | 143,2 scholemestere] Scholemestere H. | 143,14. thet] Thet H. | 146,9 tha] Tha H. | 146,20 oc] Oc H. | 149,7 sacramentt] sacracrament H. | 151,19 wij] Wij H. | 153,10ff. I Randen: Nota Paulum contra hereticos de coniugio. | 153,17ff. I Randen en Haand og: Vis tocius articuli de coniugio sacerdotum. | 153,20 oc] Oc H. | 153,22 Tilf.:Argumen[ta]tio. | 154,3 I Randen en Haand og: A tempore Apostolorum. | 154,5 gode] rett. (af P. H.?) fra fijne. | 154,27 Christieren] H har Christiern m. Streg over n. | 154,28 skrockett] rett. af P. H. fra slagett. | 155,10ff. I Randen: Indeferenter interdicitur omnibus clericis contrahere preter acolitis. | 155,23 ff. I Randen: Citra tempora Apostolorum sacer: non contraxerunt. | 155,23 Ehuo og 27 Oc] ny L. i H. | 156,8 I Randen: Ante consilium Nicenum sa: non contraxerunt. | 156,12 offte] rett. (af P. H. ?) fra alsomeniste. | 157,12 att] Att H. | 157,I4 oc] Oc H. | 157,19 giiffte(1)] Giiffte H. | 157,20 I Randen: Nunquam citra tempora Apostolorum contraxerunt. | 157,25 Paffuis] herefter med Henvisningstegn : men apostolorum. | 157,26 men] mend H. | 157,32 I Randen: Professio Autoris. | 158,8 oc(1)] Oc H. | 158,19 I Randen en Haand og: Citra tempora Apostolorum. | 159,10 I Randen: Sacerdo: non eliguntur rite. | 159,18 wij] wy H. | 159,26 læn] H har Streg over n(lænn, læen?). | 160,20 I Randen: Conditiones episcoporum. | 160,22 een] end H. | 160,27 børen] H har børn med Streg over n. | 161,9 Hustrwuer] hustrwuer H. | 161,30 ff. I Randen: Vnius uxoris vir quomodo intelligatur. | 162,31 men] Men H. | 163,17 I Randen: Maiora peccata deberent magis taxari. | 164,3 I Randen: Scortator alienus a regno. | 164,11 effter] effer H. | 164,16 I Randen: Comparatio peccatorum. | 165,8 I Randen: lam delinquitur ex superbia.

| 165,17 Herodis] horodis H. | 165,17 horkone] rett. af P. H. fra hore. | 165,24 I Randen: Causa tractantium. | 166,8 men] Men H. | 166,12ff. I Randen en Haand og: Ecclesia Grecorum propter inobedientiam Romane ecclesie iam 296 omnimode destructa. | 166,2off. I Randen en Haand og: Beata Birgitta Grecorum aduersa diu ante prophetauit. | 166,28 Then] Tthen H. | 167,12 Tatiani] Taciani H. | 167,17 men] Men H. | 167,28 I Randen: Delectus ciborum ad domandam carnem. | 168,3 I Randen: Contra digamiam. | 16S,10 Christiern] H har Christian med Streg overen. | 168,14 men] Men H. | 168,17 I Randen: Inuectio in Vsurarios. | 169,17 I Randen: Testimonium contra Digamiam ex legibus.

| 169,21 mandtz] madtz H. | 17o,8f. I Randen: Ludouicus Celius contra Digamiam. | 170,25 I Randen: Hiero: contra Digamiam. | 171,12 og Randnote siette (vj)] Fejl i H for femte (v). | 171,14f. I Randen: Nulla vera vidua nisi semel nupta. | 172,7f. I Randen: Mentirj in Apostolos, Papam et episcopos. | 172,27f. I Randen: Obscenum adagium Luthe:

| 172,32 I Randen en Haand og: Verba autoris. | 173,12ff. I Randen: Liber Malmogiensis malo spiritu Asmodeo videlicet(?)

| 174,1 ff. I Randen en Haand og: Statutum Apostolorum de non contrahendo matrimonio. | 174,3 men] Men H. | 174,14ff. I Randen: Tempore Apostolorum ecclesia fuit noua plantacio. | 174,25 redebone] H har redebon med Streg over n. | 175,11ff. I Randen: Vltima Ecclesia non tam sincera vt prima. | 175,32f. I Randen: Luxuriz plurimum triumphat. | 176,5 I Randen en pegende Haand. | 177,5 wære] wore H. | 177,25 wilkaar] welkaar H. | 178,9 tillforne] tillforn, med Streg over, H; ligesaa 192,19. 197,2. 218,16. 238,37. 262,32. 280,18. | 179,2 Men] 6 Icke] og 24 Oc] Ny L. i H. | 179,9 I Randen: Monachi nunquam contraxerunt. | 180,16 I Randen: Adhuc non est probatum monachos posse apostatare et vxorem ducere. | 180,23 I Randen en Haand og: Perspicuum est vota posse fieri et obseruari. | 181,21 I Randen: Matrimonium. | 181,23 Maaske ny L. ved Saa; i Randen: Castitas bonorum non polluitur peruerso usu malorum. | 181,30 I Randen: Matrimonium quorundam peius est quorundam scortatione. | 182,3 men] mend H. | 182,14 I Randen: Transgressores votorum mortaliter peccabant. | 182,30 I Randen: Testimonium Luthe: de impedimentis matrimonij. | 182,32 Att] att H. | 183,21 I Randen: Castitas habet fundamentum a sacra scriptura. | 184,3 I Randen: Complura verba 297 impudica a scortatoribus. | 185,3 I Randen: Notantur considera beatum Paulum de matrimonio episcoporum. | 185,29 I Randen en Haand og: Definitiua sententia contra coniugium sacerdotum. | 186,2 icke] Icke H. | 186,5 I Randen: Vita preteritorum sanctorum est vera historia et glosa apostolice doctrine. - 186,32 ett]Ett H. | 187,17 faldne] rettet i H fra faldene, jfr. 188,18. | 187,18 tha] Tha H. | 187,23 bøn] bøn m. Streg over H; ligesaa 189,4, 247,22 o. fl. St. | 189,4 begang] Streg over ng i H. | 189,5 I Randen (skrevet af P. H.): De cura pro mortuis agenda. | 189,22 The] og 25 Thette] Ny L. i H.

| 190,13 ther] Ther H. | 190,14 affgangene] affgangne m. Streg over ngn H; ligesaa 199,18,29. 200,16. | 190,21 Oc] og 28 Mett] Maaske ny L. i H. | 191,5 men] Men H. | 193,11 giiffuis] Giiffuis H. | 193,15 ænthen] Ænthen H. | 194,20 (siige the)] tilf. af P. H. | 194,22 f. (som the ock siige)] ændret fra (siige the) af P. H. | 195,5, 9 og 19 wandtn] Over ndtn Streg i H. | 195,26 søn] Over n Streg i Hdskr.; ligesaa 196,8. | 196,4 thronen] thronem H. | 196,13 cxiij] xiij H. | 196,16 icke] Icke H. | 196,18 Will] Ny L. i H.

| 196,27 Wdi] wdi H; psalmo er opr. glemt i Teksten og tilskrevet i Randen med Indvisningstegn, men saa glemt i Randen, saa der kun staar lxxxv. | 2oo,28 fordi] Fordi H. | 202,15 eller] Eller H. | 203,4 The] Ny L. i H. | 203,21 wblodige] w er Custos, S.13a har kun blodige. | 203,24 dømme] domme H. | 204,I7 wdspring] wspringH. | 204,18 Sasszenn] Sasszen m. Streg over zen i H. | 206,18 forsyn] Rett. fra forsiwn. | 206,20 ther] Ther H. | 207,12 oc] Oc H. | 207,18 offijr] Herefter overstreget nandist. | 208,16 oc] Oc H. | 211,7 I Randen: Ceremoniæ per se non saluant. | 211,22 I Randen en Haand og: Traditiones phariseorum suppressis preceptis dei quidam saluare credebant. | 213,3 dygder] dijgder H. | 213,19 I Randen: Testimonium Sancte Birgitte de bonis operibus. | 214,5 handtn] Streg over ndtn i H. | 214,12 lønn] løn m. Streg over H; ligesaa 247,30. | 214,31 Her] her H. | 215,14 I Randen en Haand og: Monastica vita cum suis ceremoniis ad facilius seruanda precepta instituta est. | 216,6 I Randen: Serui inutiles sumus. | 216,21 oc] Oc H. | 216,24 I Randen: Christianismus non damnatur ex peruersitate hominum. | 217,8 I 298 Randen: Monastica vita nunquam fuit libera. | 217,16 hooss] tilf. (af P. H.?). | 217,25 I Randen en Haand og: Nunquam fuit Monachis librum contrahere post votum. | 217,26 nar] Nar H. | 218,3 I Randen: Nota Chrysostomum de monastica vita. | 218,12f. thenom] Thenom H. | 218,15 Randnote iiij] iij H. | 218,19 Hand] hand H. | 218,30 I Randen: Muncke namffn. | 219,5 I Randen: Monastica vita non est perpetua seruitus. | 219,10 haandn] Streg over ndn i H. | 219,15 I Randen: Christiana libertas. | 219,19 wæren .. skierem] H har wærn .. skierm m. Streg over; ligesaa 229,27. 244,24. | 219,27 Over Siden: Sequentia folia diligenter lege. | 219,3o I Randen en Haand og: Habitus Monachorum commendatur ex vetustate. | 219,32 kledeboen] H har kledebon med Streg over n; ligesaa 220,3. | 220,21 I Randen: Vt habitus non facit monachum ita nec reges atque principes. | 220,31 saa] Saa H. | 221,24 I Randen: Judicium dominj Nicolaj Ericj de vestitu maiorum (Hr. Niels Eriksen Rosenkrantz, Rigshofmester, d. 1516). | 221,25 og 28 Ericksen] Over n Streg i H. | 221,28 Ther] ther H. | 223,27 men] Men H. | 224,25 begyndilsen] Over en Streg i H. | 226,8 afflad] Rett.fra afflatt, jfr. S. 233,30. | 227,21 tha] Tha og ny L. i H. | 227,24 oc] Oc H. | 229,2 Men] Ny L. i H. | 229,117 men] Men H. | 229,20 Huilckett] huilckett H. | 229,21 oc] Oc H. | 229,25 ordenn] orden m. Streg over n H. | 230,30 er] Er H. | 231,13 Huess] huess H. | 232,32 fordi] Fordi H. | 233,22 retteregang] Streg over ng i H. | 234,6 nar] Nar H. | 234,24 dørren] Streg over ren i H. | 237,1 thet] Thet H. | 238,10 Tha] tha H. | 238,20 og 30 læn] Streg over n i H. | 238,22 somme(1)] Somme H. | 240,28 I Randen: Om tiwffnet oc mandrab. | 242,10 men] Men H. | 243,16 haffuer] haffue H. | 243,25 men] Men H. | 243,26 thet] Thet H. | 244,24 syndewæren oc skierem] som S. 219,19. | 245,28f. kierlig willighed] Rett. under Skrivningen fra willig kierlighed. | 245y29 redeboen] redebon m. Streg over n H. | 247,11 modgang] Streg over ng i H. | 247,21 tillliid] Saal. ved Liniedeling, ligesom dieffuelssschaff S. 269,7. | 248,29 I Randen: Deprecatio in deum op. max. | 248,31 ij] Mgl. i H. | 250,5 I Randen: All kietterij aff had och hoffmod. | 251,6 att] aff H. | 299 251,9 I Randen: Thet eneste gaffen aff kietteriidt. | 251,21 saa]Saa H. | 251,30 I Randen:Ath wrangelig brwge schrifften. | 252,21 I Randen: Heretici enumerantur. | 253,7 wij] wy H. | 253,25 I Randen: Scrutator martyrum opprimitur a gloria. | 254,11 Mellem Limerne: Lutherani ironice loquuntur. | 254,28 I Randen: Verj christianj ab antiquitate etc. | 255,10 Mellem Linierne:Quam male Luthe: loquuntur de Missa. | 256,4 I Randen en Haand og: Optima definitio misse vbi opinio Luthe: eliditur. | 256,26 I Randen:De bonis operibus. | 256,31 troen] tron m. Streg over n H. | 257,7 I Randen: Ceremonie. | 257,26 I Randen: Missa. | 257,27 I Randen: Sequentia cum diligentia legantur. | 258,10 og 19 offijr(s)] offyr(s) H. | 258,31 Mellem Linierne: Missa dicitur sacramentale institutum. | 259,17 I Randen: Messen. | 259,30 altsammen] altsamme H. | 260,21 I Randen: Missa. | 261,15 I Randen: Euangelium. | 262,10 I Randen: Om predicken. | 263,10 I Randen: Forwandlingh aff fructh oc forbedringh. | 263,13 Hertil under Siden: Danscke sangh medt rob oc schroll. | 263,30 I Randen: Sacramentene aff thwenne vilkaar. | 264,5 att]aff H. | 264,8 krafftt] kraff H. | 264,12 men] Men H. | 264,21 I Randen: Sacramentitt fulkommis i trenne stycker. | 265,22 I Randen:De oleo sancto et extrema vnxione. | 265,23 huad] Huad H. | 266,21 oc] Oc H. | 266,28 her] Her H. | 267,4 sijne] syne H. | 267,22 Huad] huad H. | 267,23 Fordi] fordi H. | 268,1 I Randen: Om fwnth wiigdt wantn palmer och kyndermøsselijffs. | 268,2, 4, 5, 9, 11, 15,25 og 269,1, 3, 6 wandtn] wadtn m. Streg over dtn i H. | 269,11 kyndermøsse] kijndermøsse H. | 269,22 I Randen: Om presthe oc mwncke gijffthermoell. | 269,26 Kwnne] kwnne H. | 270,13 kand] hand H. | 270,19 I Randen: Contra castitatis vota denegantes. | 270,21 icke] Icke H. | 271,29 Som] Ny L. i H. | 272,1 oc]Oc H. | 272,27 I Randen: Begengels for alle christne sielle. | 273,8 I Randen: Om tiindhe. | 273,11 men] Men H. | 273,19 I Randen: Om hospitall. | 273,32 I Randen: Om closther. | | 276,5 I Randen: Notatu dignissimum quomodo fides roborata est sanguine Christi. | 278,9 haffuer] haffue H. | 278,16 wden] Wden H. | 279,12 Randnote psal.] Der staar 300 egentlig pars. | 279,30 I Randen: Quales hii sunt qui sub vmbra veritatis heresiam predicant. | 280,13 men] mend H; ligesaa 283,15 | 281,1 I Randen: Heretici non patiuntur superioritatem. | 282,4 I Randen: Lutheranj sibiipsis non constant. | 282,15 I Randen: Desperata doctrina. | 282,25 I Randen: Spiritus sanctus vinculum charitatis et non dissensionis. | 283,18 I Randen: Male succedit laicis qui se ingerunt rebus ecclesiasticis. | 283,23 er] er Custos i H. | 283,24 Dieffuelind] Første Stavelse mgl. | 284,22 I Randen: Despiciunt christianos principes. | 284,28 Custos mangler paa denne Side (og har aldrig varet der). | 284,30 Dette lille Stykke staar dels sidst i Hdskr. paa Forsatspapiret (A), dels forrest, paa et til Forsats benyttet Blad (B). | 284,31 lærdom, scrifftt] B: scrifft lærdom. | 284,33 hoffmod oc haanhed] mgl. i A, som efter Christi paa ny Linie har Gentagelsen: menige mand icke till sinde. | Derefter en Linie med senere Haand, ufuldstændig paa Grund af Flænger i Papiret: pecunia Regia in ....,.... lxxiiij marck. | Formen tillsyen (uforkortet) S.276,22 tyder paa, at bøn, løn, læn osv. m. Streg over skulde have været opløst bøen, løen osv., men et tilsvarende søen er dog vel næppe tænkeligt. Det havde maaske været bedst slet ikke at have taget Hensyn til disse Streger i Teksten og blot nævnt dem i Noterne, men de givne Former vil forhaabentlig ikke volde Skade.

285 Brev mod Præsters Ægteskab. | Trykt hos Pouel Reff i Aarhus 1530. Om dette Skrift, som er fuldstændig tabt, og som allerede Olivarius ikke synes at have kendt, finder vi Underretning hos Peder Laurentsen, En sand oc ret christen vnderuisning om preste embede &c., Malmø 1532 og Franciscus Vormordus, Een korth oc lydhen forklaring oc forskell &c. Malmø 1531. P. Laurentsen har nemlig et Tillæg (S.G2a): Om det vecteløshedz breff emod Presters gifftermaall, som wor prentet i Aarss. Anno domini DMXXX(!); og Fr. Vormordus ligeledes (S.D4a) Een kort (dog christelig oc tilbørlig) Suar ... paa then vnderuisning som prentett er aff Paawel Ræff y Aarss nu snimen Om presteleffnet medt gifftemaall oc kyskhedt. Hvad Del Paulus Helie har haft i dette Skrift, fremgaar af P. Laurentsens Ord (S.G2b): det vchristelige breff och 301 løgnachtige falske vnderuisningis tilhobe skrabelse, som her Pouil Reff prentede, nw lidet mere en ith aar forledet siden i Aars, aff en iuriste Docter der i byen til hobe set(somdet sigis)Oc aff Lector Pouil Helgesen min gamle staalbroder, konstelige fordanskit, emod Presters, Bispers, Munchis oc Nynners ectegifftermaal. Efter dette skal Skriftet altsaa ikke være forfattet, men kun oversat af P. H., saa et Referat af Indholdet kun har Interesse for saa vidt, som P. H. vel maa have godkendt det, naar han har oversat det. Det fremgaar af Modstandernes Skrifter, at et Hovedargument maa have været Henvisning til Canones Apostolorum (Fr. Vorm. D4b, EIa; P. Laur. F3b, F4a. G3a; jfr. ovenfor S. 154). Ligeledes har der været henvist til Enkernes Kyskhedsløfte (P. Laur. 12b; jfr. ovenfor S. 171) og til Birgittas Aabenbaringer (P.Laur. F4a, K2bo. fl. St.) Der har altsaa været nære Berøringer mellem Brevet og 10. Afsnit af Skriftet mod Malmøbogen, men Bogen har vist været skrappere, idet den har haft: Ath de ere vdi band som giffte sig, Och der till bør dem ath miste kirckens rente (P. Laur. K2b, jfr. LIb). Et Sted skriver P. Laur., der ellers altid nævner Povl Reff som sin Modstander: Lector Pouil Elye... scriffuer Ath kirckens gotz som nw misbrugis (oc fattige klercke oc arme menniske till hører...) Ath thet gotz skal hordelige holdis i den mening, ath det skall met tiiden komme i en bredre(!) brug oc skickelse...Men her for inden, før end det kommer til fattige klerckeriis oc arme fangers, oc til de armis hielp oc trøst. Da lærer han... met nogre exempel ath de skulle woffue liiff och hals, før end de skulle miste nogit der aff (P. Laur. L1b; jfr. ovenfor S. 236 flg.). Mon dette virkelig henviser til Brevet om Præsternes Ægteskab? Eller er det taget andetsteds fra? Det staar imellem de to Steder om at miste Kirkens Rente, men nogen direkte Sammenhæng synes der ikke at være.