Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

At ther skall ffødis een god fførste, dhet skall aff gud ønskis, men naar som han ær fød oc han skall icke wanækte seg, heller han er icke vell fød, oc skal aff god opfødelsse forbædris, dhet staar en stoor parth til oss, [5b]