Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

I fordwm tid war seed at dhen som haffde got forskyllid. aff noghen menighed, skwlle opsættis till hedher, belede. stytther. bwer. oc hederlige titell dher paa. Men jnghen ære dhen heder saa møghet wærdhe. som dhe dher troolige oplære en førsthe, aktendis meer menigheedz profiith. oc gaghen. een sin fordeell.