Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Ær dhet saa at dhette skeer i alffware, hwi holler wii da dhet for leeg, Ær dhet oc leeg oc skempt, hwi for hæffwe wii oss da aff lesv Christi naffen oc 29 titeli, Dødhen skal wære alle mennisker eens boade konger oc trælle, Mæn effther dødhen da ffaa de icke eens dom,Thi at da schal met jnghen saa møghet strængis, som met them dher megtige haffwe wærid,