Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Icke schalt thw heller troo at alt thet sømmer deg som deg løstir, hwilked daarlige qwinner pleye at sie for herrer oc kongher oc dhe dher smigre kwnne, Mæn saa schalt thw selff lære deg at thw schalt inthet lade deg lyste wdhen dhet som sømmeligt ær, Icke schalt tw hæller troo, at alt thet sømmer deg som andre ær sømmeligt, fordi dhet som ær andre een lidhen [20a] wilfarilse, dhet ær deg een stoor synd,