Helgesen, Poul Uddrag fra En christhen førstis lære (1520)

Des større heder deg gørs aff hwærman, des større flijd gør dher till, at thw æst icke dhen hedher w wærdig, fordi ligerwiiss som at inghen heder heller ære kan wære een god konge for møghen, saa kan heller inghen pijne wære een ond konge nok: